အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာအခြေခံပုံဆွဲပညာသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း(ပြင်ဦးလွင်)

No.12

                              Vehicle Design and Performance Analysis ဌာန Industrial Training ဆောင်ရွက်နေမှုမှတ်တမ်းများ      Microcontroller Based Power Window

More…

(၂၀၁၈-၂၀၁၉) ပင်မ(၄)ထပ်ဆောင် စာသင်ဆောင်ဆောက်လုပ်ခြင်း

No.4

(၂၀၁၈-၂၀၁၉) ပင်မ(၄)ထပ်ဆောင် စာသင်ဆောင်တင်ဒါဆောင်ရွက်ခြင်း  

AGTI ဒီပလိုမာပထမနှစ်သင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း(ပြင်ဦးလွင်)

No.20

Electronin Engineeringဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းများ Production Engineeringလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းများ AGTI ဒီပလိုမာပထမနှစ်သင်တန်း(၁.၁၂.၂၀၁၇)မှ(၄.၁၀.၂၀၁၈)ထိဖွင့်လှစ်ရခြင်း ရည်ရွယ်ချက် နည်းပညာနှင့်သက်မွေးပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးသို့ တက်ရောက်လိုသူများ(မသန်စွမ်းသူများ၊ အခွင့်အ လမ်းနည်းပါးသောသူများ စသည်တို့အပါအဝင်) သင်ယူနိုင်သောအခွင့်အလမ်းများ

More…