အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာအခြေခံပုံဆွဲပညာသင်တန်းဖွင့်လှစ်ခြင်း(ပြင်ဦးလွင်)No.12

No.15No.13                             

Vehicle Design and Performance Analysis ဌာန Industrial Training ဆောင်ရွက်နေမှုမှတ်တမ်းများ

No.11No.10     Microcontroller Based Power Window System Training Kit (၅၀)စုံ ပြုလုပ်ခြင်းမှတ်တမ်းများ

အခြေခံကွန်ပျူတာသင်တန်းနှင့်အင်ဂျင်နီယာအခြေခံပုံဆွဲပညာသင်တန်း (၇.၈.၂၀၁၈)မှ(၂၈.၉.၂၀၁၈)ထိ ဖွင့်လှစ်ခြင်း

  • ဒေသတွင်းလူငယ်များ လုပ်ငန်းခွင်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်မှု အထောက်အကူဖြစ်စေရန်နှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းများ ရရှိစေရန်။
  • ဒေသတွင်းလူငယ်များ ကွန်ပျူတာကိုအသုံးချ၍ Detail Drawing များရေးဆွဲနိုင်ပြီး နိုင်ငံတကာနှင့် နည်းတူစက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံများတွင် အင်ဂျင်နီယာများ၏ အကူများအဖြစ် ၀င်ရောက်လုပ်ကိုင်နိုင်ရန်။

 Bookmark the permalink.

Comments are closed.