ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဥပဒေကြမ်းများ

ရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းရန်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် ဥပဒေကြမ်းများ

သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာဝန်ကြီးဌာနသည် အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းများ၊ စာချုပ်များ၊ TRIPS သဘောတူစာချုပ်၏ အနည်းဆုံးစံသတ်မှတ်ချက်များ၊ WIPO မှ စံပြ ဥပဒေများ (Model Laws)၊ အာဆီယံနိုင်ငံအချို့၏ အသိဉာဏ်ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့် ဥပဒေများမှ မိမိ နိုင်ငံနှင့်သင့်လျော်မည့် ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို မှီငြမ်းကိုးကားခဲ့ပြီး အောက်ဖော်ပြပါ အသိဉာဏ် ပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့် ဥပဒေ (မူကြမ်း) များကို ရေးဆွဲခဲ့ပါသည် –

(၁)     စက်မှုဒီဇိုင်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ (မူကြမ်း)

(၂)     ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဥပဒေ (မူကြမ်း)

(၃)     တီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ (မူကြမ်း)

(၄)     မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ (မူကြမ်း)

Comments are closed.