နည်းပညာမြှင့်တင်ရေးသင်တန်းဌာန၏ရည်မှန်းချက်များနှင့် မျှော်မှန်းချက်များ

Vision

  • To be the competence teachers for technical education and training systems & to improve the teacher’s competencies in theories and practical skill for their subject
  • To conduct and train the “Teaching Methodology Course” to Teachers

မျှော်မှန်းချက်

  • သင်ကြားရေးတာ၀န်ထမ်းဆောင်နေသော ဆရာ/မများ၏ သက်ဆိုင်ရာဘာသာရပ် အလိုက် စာတွေ့၊လက်တွေ့ ကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်မြင့်မားလာစေရန်
  • သင်ကြားမှုဆိုင်ရာနည်းပညာများစနစ်တကျတက်မြောက်နိုင်စေရန်အတွက် လေ့ကျင့် သင်ကြား ပေးနိုင်ပါရန်

 

Mission

  • To provide in-service and pre-service teacher training in technical teacher education and technology by offering relevant programmes

ရည်မှန်းချက်

  • ပညာရေးနှင့်နည်းပညာနယ်ပယ်ရှိ ဆရာ/မများအတွက် သက်ဆိုင်ရာဘာသာအလိုက် လုပ်ငန်းခွင်နှင့် လုပ်ငန်းခွင်အကြိုသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်ပေးခြင်း

Comments are closed.