နည်းပညာတီထွင်ဆန်းသစ်မှု နှင့် မြှင့်တင်ရေးသင်တန်းကျောင်း(လှိုင်)၏ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ

ဆောင်ရွက်မည့် ရေတို/ ရေရှည် စီမံကိန်းများ

ဆောင်ရွက်မည့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ
သင်တန်းကျောင်းရှိ သုတေသနဌာနခွဲသည် ကွန်ပျူတာဆော့ဝဲလဝ် နည်းပညာဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများ၊ ကွန်ယက်နည်းပညာဆိုင်ရာ သုတေသန လုပ်ငန်းများ၊ သတင်း အချက်အလက် သိပ္ပံဆိုင်ရာ သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်၏ သတင်းအချက်အလက် နှင့် ကွန်ယက် လုံခြုံရေး၊ နည်းပညာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး နှင့် အသုံးချမှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အကူပြုစေမည် ဖြစ်ပါသည်။
ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ လုပ်ငန်းရှင်များနှင့် ပူးပေါင်း၍ အောက်ပါ နိုင်ငံအကျိုးပြု သုတေသနလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက် သွားမည် ဖြစ်ပါသည်-

Software Development Research Lab
1. e-Government Research
2. Web Technologies Research
3. Cloud and Distributed Computing Research
Network Development Research Lab
4. Network and Cyber Security Research
5. Wireless Network Research
6. Network Management Research
Applied Information Science Research Lab
7. Database and Information System Research
8. Information Security Research
9. Animation and Multimedia Research

Comments are closed.