မော်တော်ယာဉ်နည်းပညာသုတေသနဌာန၏ ဆောင်ရွက်ဆဲနှင့် ဆောင်ရွက်ပြီးသည့် သုတေသနလုပ်ငန်းများ

 ဆောင်ရွက်ပြီးသုတေသနလုပ်ငန်းများ

စဉ် သုတေသနခေါင်းစဉ် အရေ

အတွက်

မှတ်ချက်
1 Lighting System Trainer 5 လုပ်ဆောင်ပြီး
2 Ignition System Trainer 1 လုပ်ဆောင်ပြီး
3 Petrol Engine Trainer 1 လုပ်ဆောင်ပြီး
4 Diesel Engine Trainer 1 လုပ်ဆောင်ပြီး
5 Automotive Air conditioning System Trainer, Model No: ATRI- 2001 3 လုပ်ဆောင်ပြီး
6 Research on Residential Air conditioning System, Model No: ATRI-2002 1 လုပ်ဆောင်ပြီး
7 Fagor CNC Control System for 2-axis CNC Lathe Machine 1 လုပ်ဆောင်ပြီး
8 PC-Based CNC Control System for 3-axis CNC Milling Machine 1 လုပ်ဆောင်ပြီး
9 PC-Based CNC Control System for Mini Milling Machine 1 လုပ်ဆောင်ပြီး
10 ရိုးရိုးတွင်ခုံ (TSL-360N) အား PC-Based CNC Lathe Machine အဖြစ် ပြောင်းလဲ တပ်ဆင်ခြင်း သုတေသန 6 လုပ်ဆောင်ပြီး
11 ရိုးရိုးတွင်ခုံ (17DF) အား PC-Based CNC Lathe Machine အဖြစ် ပြောင်းလဲတပ်ဆင် ခြင်း သုတေသန 1 လုပ်ဆောင်ပြီး
12 ရိုးရိုးတွင်ခုံ (RUN 3300/1000) အား PC-Based CNC Lathe Machine အဖြစ် ပြောင်းလဲတပ်ဆင် ခြင်း သုတေသန 2 လုပ်ဆောင်ပြီး
13 Conventional Lathe Machine to PC Based CNC Lathe Machine (၁) လုံး လုပ်ဆောင်ပြီး
14 Conventional Lathe Machine to PC Based CNC Lathe Machine (၄) လုံး လုပ်ဆောင်ပြီး
15 Teaching Aids Model for THS Engineering Drawing Course (1) set လုပ်ဆောင်ပြီး
16 Fagor CNC for 2-axis CNC Lathe Machine (၁) လုံး လုပ်ဆောင်ပြီး
PC-Based CNC for 3-axis CNC Milling Machine (၁) လုံး လုပ်ဆောင်ပြီး
17 Conventional Lathe Machine to PC Based
CNC Lathe Machine
(၈) လုံး လုပ်ဆောင်ပြီး
18 PC-Based CNC Milling Machine (F1311) (၁) လုံး လုပ်ဆောင်ပြီး
19 Conventional Lathe Machine to PC Based CNC Lathe Machine (၄) လုံး လုပ်ဆောင်ပြီး
20 6 MW Hydro turbine သုတေသန 1 လုပ်ဆောင်ပြီး
21 Electric control power steering Teaching Prototype Model 1 လုပ်ဆောင်ပြီး
22 Flow Control Valve၊ Power Steering System   Teaching Prototype Model 1 လုပ်ဆောင်ပြီး
23 Automobile Prototype Model သုတေသန 1 လုပ်ဆောင်ပြီး

The Finished Research Activities

Sr. Research Title Quantity Remark
1 Lighting System Trainer 5 Done
2 Ignition System Trainer 1 Done
3 Petrol Engine Trainer 1 Done
4 Diesel Engine Trainer 1 Done
5 Automotive Air conditioning System Trainer, Model No: ATRI- 2001 3 Done
6 Research on Residential Air conditioning System, Model No: ATRI-2002 1 Done
7 Fagor CNC Control System for 2-axis CNC Lathe Machine 1 Done
8 PC-Based CNC Control System for 3-axis CNC Milling Machine 1 Done
9 PC-Based CNC Control System for Mini Milling Machine 1 Done
10 Converting Conventional Lathe Machine (TSL-360N) to PC-Based CNC Lathe Machine 6 Done
11 Converting Conventional Lathe Machine(17DF) to PC-Based CNC Lathe Machine 1 Done
12 Converting Conventional Lathe Machine (RUN 3300/1000) to PC-Based CNC Lathe Machine 2 Done
13 Conventional Lathe Machine to PC Based CNC Lathe Machine 1 Done
14 Conventional Lathe Machine to PC Based CNC Lathe Machine 4 Done
15 Teaching Aids Model for THS Engineering Drawing Course (1) set Done
16 Fagor CNC for 2-axis CNC Lathe Machine 1 Done
PC-Based CNC for 3-axis CNC Milling Machine 1 Done
17 Conventional Lathe Machine to PC Based
CNC Lathe Machine
8 Done
18 PC-Based CNC Milling Machine (F1311) 1 Done
19 Conventional Lathe Machine to PC Based CNC Lathe Machine 4 Done
20 6 MW Hydro turbine Research 1 Done
21 Electric control power steering Teaching Prototype Model 1 Done
22 Flow Control Valve၊ Power Steering System   Teaching Prototype Model 1 Done
23 Automobile Prototype Model Research 1 Done

ဆောင်ရွက်ဆဲသုတေသနလုပ်ငန်းများ      

စဉ် သုတေသနခေါင်းစဉ် အရေ

အတွက်

မှတ်ချက်
1 ရိုးရိုးတွင်ခုံ (F-1311) အား PC-Based CNC Milling Machine အဖြစ် ပြောင်းလဲတပ်ဆင် ခြင်း သုတေသန 1 လုပ်ဆောင်ဆဲ
2 ရိုးရိုးတွင်ခုံ (RUN 3300/1000) အား PC-Based CNC Lathe Machine အဖြစ် ပြောင်းလဲတပ်ဆင် ခြင်း သုတေသန 8 လုပ်ဆောင်ဆဲ
3 Manual Drivetrain and Axles သုတေသန 1 လုပ်ဆောင်ဆဲ

The Current Research Activities

Sr. Research Title Quantity Remark
1 Converting Conventional Lathe Machine (F-1311) to PC-Based CNC Milling Machine 1 Working
2 Converting Conventional Lathe Machine (RUN 3300/1000) to PC-Based CNC Lathe Machine 8 Working
3 Manual Drivetrain and Axles Research 1 Working

Comments are closed.